بی رنگ
قرمز
قهوه ای روشن
کرم
قهوه ای سوخته
قرمز
نارنجی
زرد